Có 1 kết quả:

jié mù

1/1

jié mù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) final scene (of a play)
(2) denouement