Có 1 kết quả:

jié bài

1/1

jié bài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to become sworn brothers or sisters
(2) sworn (brothers)