Có 1 kết quả:

jié gòu shì

1/1

jié gòu shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

structural formula (chemistry)