Có 1 kết quả:

jié liáng zi ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄤˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (slang) to start a feud
(2) to have a beef