Có 1 kết quả:

jié qīng

1/1

jié qīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to settle (an account)
(2) to square up