Có 1 kết quả:

jié qiú gān lán

1/1

Từ điển Trung-Anh

cabbage