Có 1 kết quả:

jié bā

1/1

jié bā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to form a scar
(2) to form a scab