Có 1 kết quả:

jiē jiē bā ba

1/1

Từ điển Trung-Anh

stammeringly