Có 1 kết quả:

jié cháng jìng jiǎn chá

1/1

Từ điển Trung-Anh

colonoscopy