Có 1 kết quả:

rào quān zi

1/1

rào quān zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to go around in circles
(2) to make a detour
(3) (fig.) to beat about the bush