Có 1 kết quả:

gěi miàn zi

1/1

gěi miàn zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to show deference or praise publicly