Có 1 kết quả:

jué chǎn

1/1

jué chǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) crop failure
(2) property left with no-one to inherit
(3) sterilization