Có 1 kết quả:

jué miào

1/1

jué miào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

exquisite