Có 1 kết quả:

jué duì zhí

1/1

jué duì zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

absolute value