Có 1 kết quả:

jué duì shù zì

1/1

Từ điển Trung-Anh

absolute (as opposed to relative) number