Có 1 kết quả:

jué duì quán

1/1

jué duì quán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (law) absolute rights
(2) erga omnes rights