Có 1 kết quả:

jué duì shī dù

1/1

Từ điển Trung-Anh

absolute humidity