Có 1 kết quả:

jué duì guān niàn ㄐㄩㄝˊ ㄉㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ ㄋㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

absolute idea (in Hegel's philosophy)