Có 1 kết quả:

jué rè ㄐㄩㄝˊ ㄖㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to insulate thermally
(2) (physics) adiabatic