Có 1 kết quả:

jué rè

1/1

jué rè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to insulate thermally
(2) (physics) adiabatic