Có 1 kết quả:

jué rè qī

1/1

jué rè qī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heat-resistant paint