Có 1 kết quả:

jué rè qī ㄐㄩㄝˊ ㄖㄜˋ ㄑㄧ

1/1

Từ điển Trung-Anh

heat-resistant paint