Có 1 kết quả:

jué rán

1/1

jué rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) completely
(2) absolutely