Có 1 kết quả:

jué fá

1/1

jué fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to excommunicate