Có 1 kết quả:

jué sè

1/1

jué sè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of a woman) remarkably beautiful
(2) stunning