Có 1 kết quả:

jué dǐng cōng ming

1/1

Từ điển Trung-Anh

extremely bright (idiom)