Có 1 kết quả:

tǒng gòu

1/1

tǒng gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) state purchasing monopoly
(2) unified government purchase