Có 1 kết quả:

qǐ yǔ

1/1

qǐ yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) flowery writing
(2) writing concerning love and sex