Có 1 kết quả:

fēi xiōng yīng wǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) red-breasted parakeet (Psittacula alexandri)