Có 1 kết quả:

Wéi jí ní yà

1/1

Từ điển Trung-Anh

Virginia, US state (Tw)