Có 1 kết quả:

wéi wěn

1/1

wéi wěn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to maintain social stability