Có 1 kết quả:

mián gèn

1/1

mián gèn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to stretch in an unbroken chain (esp. of mountains)