Có 1 kết quả:

mián bó

1/1

mián bó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) my humble effort
(2) my meager contribution (humble)