Có 1 kết quả:

zōng hé yè wù shù zì wǎng ㄗㄨㄥ ㄏㄜˊ ㄜˋ ㄨˋ ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄨㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Integrated Services Digital Network (ISDN) (computing)