Có 1 kết quả:

zōng hé fú wù shù wèi wǎng luò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Integrated Services Digital Network
(2) ISDN