Có 1 kết quả:

zhàn fàng

1/1

zhàn fàng

giản thể

Từ điển phổ thông

nở (hoa)

Từ điển Trung-Anh

to blossom