Có 1 kết quả:

lǜ shù

1/1

lǜ shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) trees
(2) greenery