Có 1 kết quả:

lǜ sè shí pǐn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) clean, unadulterated food product
(2) organic food