Có 1 kết quả:

zhuì hé

1/1

zhuì hé

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to compose
(2) to put together