Có 1 kết quả:

huǎn bàn

1/1

huǎn bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to postpone
(2) to delay