Có 1 kết quả:

huǎn màn ㄏㄨㄢˇ ㄇㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) slow
(2) slow-moving