Có 1 kết quả:

huǎn màn

1/1

huǎn màn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slow
(2) slow-moving