Có 1 kết quả:

huǎn bù ㄏㄨㄢˇ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to walk slowly
(2) to amble along
(3) gradually
(4) slowly