Có 1 kết quả:

biān xuǎn

1/1

biān xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to select and edit
(2) to compile