Có 1 kết quả:

biān duì

1/1

biān duì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to form into columns
(2) to organize into teams
(3) formation (of ships or aircraft)