Có 1 kết quả:

yuán mù qiú yú ㄩㄢˊ ㄇㄨˋ ㄑㄧㄡˊ ㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

lit. climb a tree to catch a fish (idiom); fig. to attempt the impossible