Có 1 kết quả:

chán shēn

1/1

chán shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (of an illness, debt etc) to plague sb
(2) to preoccupy sb
(3) difficult to get rid of