Có 1 kết quả:

bīn fēn

1/1

bīn fēn

giản thể

Từ điển phổ thông

1. rực rỡ
2. rối loạn

Từ điển Trung-Anh

(1) vast and various
(2) rich and diverse