Có 1 kết quả:

suō yǐng

1/1

suō yǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) miniature version of sth
(2) microcosm
(3) epitome
(4) (Tw) to microfilm