Có 1 kết quả:

liáo luàn

1/1

liáo luàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dazzled
(2) confused