Có 1 kết quả:

liáo rào

1/1

liáo rào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to curl up
(2) to linger on (sound)