Có 1 kết quả:

shàn xiě

1/1

shàn xiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to copy
(2) to transcribe