Có 1 kết quả:

qiǎn quǎn

1/1

qiǎn quǎn

giản thể

Từ điển phổ thông

quyến luyến không rời

Từ điển Trung-Anh

in love and inseparable